Székhely: Gyönk, Táncsics u. 472.

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Tolna megye legnagyobb alap- és szakellátást nyújtó intézménye.

Gyönk központjában helyezkedik el, 15 hektáros területen, zöld övezetben, tömegközlekedéssel jól megközelíthető.

A gondozási részlegek és az intézmény kiszolgáló egységei (konyha, mosoda, iroda, karbantartás- és parkgondozás) külön épületekben vannak elhelyezve.

A székhelyen ellátott szakmai feladatok:

Ápoló-gondozó otthoni ellátás

Az ellátottak az egykori Sulkovszky- kastélyban („A” épület) és további 2 épületben „B-C”, „G” épületben vannak elhelyezve.

Az épületeket csodálatos park veszi körül, mely sétára, pihenésre, egyéni és csoportos kikapcsolódásra egyaránt lehetőséget biztosít.

A belső utak kiépítettek és akadálymentesek, melyek a mozgássérültek számára is önálló közlekedést biztosítanak.

A kétszintes épületekben (A, B, G épületekben) lift került beépítésre, és a földszintes épületekben rámpa segíti a közlekedést.

Az idősek átlagos gondozást, ápolást nyújtó részlegében elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – indokolt esetben 18. életévét – betöltött személyeknek az ápolása- gondozása történik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható.

Az ellátás keretében az ellátottak fizikai (lakhatás, étkeztetés, ruházattal való ellátás, ruházat tisztítása, személyi higiénia biztosítása), egészségügyi (háziorvosi ellátás, szakellátáshoz való hozzájutás, gyógyszer, ápolási feladatok ellátása), mentálhigiénés (egyéni és csoportos pszichés gondozás) ellátása, foglalkoztatása, szabadidő hasznos eltöltése biztosított.

A lakók rehabilitációját gyógytornász segíti, a feladatellátáshoz fizioterápiás helyiség és jól felszerelt tornaszoba áll rendelkezésre.

A lakókörnyezetet otthonosan került kialakításra, minden gondozási részlegen társalgó, étkező ad lehetőséget a közös együttlétre, csoportos rendezvényekre.

A családi kapcsolatok ápolására a látogatók fogadására alkalmas helyiség biztosított, valamint a lakószobákban a betegágyaknál vezetékes telefon áll rendelkezésre, melyen az ellátottak közvetlenül hívhatók.

Az intézmény térítésmentesen főállású fodrász alkalmazásával biztosítja a női és férfi ellátottak részére a borotválást, hajvágást, frizura készítését.

Az ellátottaknak kirándulásokat, kulturális programokat, vetélkedőket szervezünk, melybe bevonjuk az idősek klubjai lakóit is.

Jogosultság feltételei

Idős otthoni ellátás napi 4 órát meghaladó ill. egyéb körülményeken (80 év feletti életkor, demencia, szociális körülmények, stb.) alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható. A gondozási szükséglet vizsgálatot az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy végzi. Ennek eredményéről az intézmény vezetője igazolást állít ki.

Az intézményi térítési díjat a fenntartó által megbízott, Gyönk város Önkormányzata képviselő testülete állapítja meg. A személyi térítési díjat az ellátásra jogosult vagyonnyilatkozata alapján az intézmény vezetője állapítja meg. Eltartási szerződés esetén az eltartó köteles a térítési díjat fizetni.

Regionális módszertani feladatok

A fenti feladatokat konzorciumi szervezeti formában a kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ (gesztor szervezet) a gyönki Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, a mohácsi Pándi Kálmán Otthon, a pécsi TÁMASZ alapítvány, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont (konzorciumi tagok) együttműködésével látja el SZOCIONET Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Központ néven.

Az Szt. szerinti szociális szolgáltatásokhoz közvetlen kötődő módszertani feladatok megosztását a konzorciumi partnerek eddigi főtevékenységét, valamint módszertani tapasztalatait figyelembe véve alakítottuk ki.

A hatályos Szt. szerint ellátástípusokkal kapcsolatos feladatok tekintetében az alábbi feladatokat látjuk el a konzorciumon belül:

Az egyéb kötelező és önként vállalt feladatok tekintetében kompetenciái alapján valamennyi konzorciumi partner közreműködik, az alaptevékenységek figyelembevételével, az alábbi megosztásban:

Szociális étkeztetés

Gyönk mikrotérség ezen kívül Fürged, Ozora és Nagykónyi lakosságából azon személyek részére biztosítjuk, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- ill. szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek saját étkezésükről gondoskodni. A jogosultság feltételeit és az ellátásért fizetendő térítési díjat Gyönk város szociális rendelete szabályozza.

Jogosultság esetén a személyi térítési díjat az igénybevevő jövedelme alapján az intézmény vezetője állapítja meg.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatást rendszer térségi megoldásban a kistérség 32 településén és Szekszárd kistérség 2 településén 355 készülékkel biztosítja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. A jogosultság feltételeit az intézmény vezetője állapítja meg.

Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és segítségnyújtásra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosított:

Az ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat a személyi térítési díjat Gyönk város szociális rendelete szabályozza, és az ellátott jövedelme alapján az intézmény vezetője állapítja meg.

Az intézmény életével kapcsolatos további fontos információkat a Házirendben olvashatnak.

 

Hivatkozások

Főoldal

Székhely: Gyönk, Táncsics u. 472.

I. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1. sz.

II. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 474. sz.

III. számú telephelyen – 7072 Diósberény, Iskola u. 9.

IV.számú telephelyen – 7071 Szakadát, Fő u. 28.

V. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

VI. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 58/b.

VII. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

VIII. számú telephelyen – 7093 Értény- Barnahát puszta

IX. számú telephely – 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10.

Dokumentációk és nyomtatványok letöltése