VIII. számú telephely: Értény-Barnahátpuszta

A VIII. számú telephelyen az idősek átlagos gondozást, ápolást nyújtó részlegében elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – indokolt esetben 18. életévét – betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzik, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Továbbá ellátja azoknak a felnőtt korú hajléktalan személyeknek az ápolását-gondozását, akiknek az ellátása átmeneti szálláshelyen már nem biztosítható és koruk, egészségi állapotuk miatt fokozott ápolást-gondozást igényelnek.

Férőhelyek megoszlása: 40 fő részére átlagos gondozást, ápolást nyújtó ellátás, 15 fő részére hajléktalanok ápoló- gondozó otthoni ellátás. A hajléktalanok gondozása, ápolása a férfi és a női épületben folyik.
Összesen 55 férőhely: főépület: 28, férfi épület: 19, női épület: 8.


Az intézmény a teljes körű ellátás keretében gondoskodik a napi háromszori étkezésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, a lakhatás feltételeiről.

Az intézmény az ápolók folyamatos munkarendjével biztosítja a napi 24 órás szolgáltatást.

Táplálkozás: az intézmény biztosítja az életkoruknak, egészségi állapotuknak, kalória szükségletüknek megfelelő napi háromszori étkezés a hatályos tápanyag táblázat előírásai szerint, szükség esetén a kiegészítő étkezés, a folyamatos folyadékpótlás, a különböző diéták lehetőségét, amely alapján a lakó egyéni elvárásai és igényei is kielégíthetővé válhat.

Az ételek elkészítése és felszolgálása a lakók kultúrált és vallási igényeinek tiszteletben tartásával történik. Az ellátottnak lehetősége van állapotának megfelelően egyedül vagy közösségben étkezni.
A telephelyen önálló konyha üzemel, mely a lakók és a személyzet étkeztetését biztosítja. A lakók diétás élelmezése diétás étlap alapján biztosított.

Ruházat: Az intézmény támogatja a lakók önrendelkezését abban, hogy ruházatukat maguk választhatják meg. A ruházatnál elsőrendű szempont az ellátott egyéniségét megőrző saját ruházat viselésének, tisztántartásának biztosítása, mely a telephely mosodájában megoldható. Azon ellátottak részére, akiknek nem megfelelő a saját ruházata, az intézmény igyekszik azt biztosítani. A lakó foglalkoztatása esetén munkaruha és védőruha biztosított.
A hajléktalanok körében nagy figyelmet kell fordítani a ruházat, a személyi higiéné biztosítására. Fel kell hívni a figyelmet a rendszeres tisztálkodásra.
Az ellátottak személyes ruháikat hetente az osztályon dolgozó ápoló segítségével mosási jegyzéken leadhatják a mosodába. Mindenki névre szólóan, mosottan és vasaltan kapja vissza ruháját. A jogszabályban előírt textíliával intézményünk rendelkezik.

A tisztálkodás folyamatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítottak. Az intézmény a lakók számára biztosítja a tisztálkodáshoz szükséges tárgyi eszközök körét a megállapodásban és a hatályos jogszabályban rögzített feltételek szerint.
A tisztálkodással járó folyamatok megfelelő ellátásához ápolási, gondozási segítségnyújtás biztosított az egyénre szabott igények és szükségletek mértéke szerint a segítő gondozás alapelveit figyelembe véve.

Az intézmény alapfeladatát meghaladó szolgáltatásai:

Az értényi telephelyen a férfi, női hajvágást, borotválást külsős fodrász látja el megbízással, heti 2 alkalommal.

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen a kérelmet ill. indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy – ha e tekintetbe a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.

Az ellátás iránti kérelmet a letölthető nyomtatványok menüpont alatt található Kérelem és adatlapon az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Az intézmény életével kapcsolatos további fontos információkat a Házirendben olvashatnak.