Magunkról

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Tolna megye legnagyobb alap- és szakosított ellátást nyújtó intézménye.

1949. november 1-től kezdte meg működését, és ma Tamási kistérség szociális ellátásának egyik mikrotérségi központja.

Tulajdonos

Tulajdonos a bentlakásos intézmények esetében a Magyar állam.

Tulajdonosi jog gyakorlója: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – Szekszárd, Liszt F. tér 3.

Vagyonkezelő: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – Szekszárd, Szent I. tér. 11-13.

Fenntartója

DÁM Önkormányzati Társulás

7090 Tamási, Nyírfa sor 15.

Társulási Tanács elnöke: Porga Ferenc ( Tel: 74/570-330 )

Elérhetőségeink

Cím:  Hegyhát Integrált Szociális Intézmény – 7064 Gyönk, Táncsics u. 472.

Telefon/fax:  74/448-350

Intézményvezető:

Biró Kornélia

Tel.: 74/548-062

E-mail: gyonkigazgato@t-online.hu

Gazdasági vezető:

Mikoly Tibor Mártonné

Tel.: 74/448-350

e-mail: szocipenzugy@t-online.hu

Szociális étkeztetés / Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

Gregorné Grósz Adrienn

Tel: 74/548-005

e-mail: alapellatashiszi@gmail.com

Adószám: 15414368-2-17

Bankszámlaszám: 11746005-15414388

Ellátási területe az egyes ellátások esetében változó

Szociális étkeztetés:  

Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged, Nagykónyi

Házi segítségnyújtás:

Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged, Nagykónyi

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Tamási kistérség 32 települése és Szekszárd kistérségből: Kölesd, Kistormás települések

Család – és Gyermekjóléti szolgálat:

Gyönk, Ozora, Diósberény, Szakadát, Keszőhidegkút, Miszla, Udvari, Varsád, Szárazd, Regöly, Fürged, Pári

Idősek nappali ellátása:

Gyönk, Szakadát, Diósberény, Ozora

Idősek, demens betegek és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása:

elsősorban Tamási kistérség és Tolna megye egész területe

Az intézmény székhelye

Hegyhát Integrált Szociális Intézmény – 7064 Gyönk, Táncsics u. 472.

146 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló- gondozó otthon

355 készülék: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Étkeztetés (Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Diósberény, Szakadát, Regöly, Szárazd, Ozora, Fürged, Keszőhidegkút )

Az intézmény telephelyei

I. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 473.-473/1. sz.

48 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó idősek és demens betegek ápoló-gondozó otthona

II. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Táncsics u. 474. sz.

21 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó idősek és demens betegek ápoló-gondozó otthona

III. számú telephelyen – 7072 Diósberény, Iskola u. 13.

30 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény

18 fő részére házi segítségnyújtás

Nappali ellátás: Lerch Ibolya, 74/448-799

Házi segítségnyújtás: Bakonyiné Wiedemann Andrea, 30/905-75-69

IV.számú telephelyen – 7071 Szakadát, Fő u. 28.

30 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény

18 fő részére házi segítségnyújtás

Nappali ellátás: Takácsné Bordás Gyöngyi, 74/448-227

Házi segítségnyújtás: Bakonyiné Wiedemann Andrea, 30/905-75-69

V. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 64.

30 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény

36 fő részére házi segítségnyújtás

Nappali ellátás: Papp Lászlóné,  74/598-029

Házi segítségnyújtás: Bakonyiné Wiedemann Andrea, 30/905-75-69

Család – és gyermekjóléti szolgáltatás: Katona Veronika, 74/498-646

VI. számú telephelyen – 7086 Ozora, Hunyadi u. 58/b.

 

VII. számú telephelyen – 7064 Gyönk, Petőfi u. 353.

30 férőhely: nappali ellátást nyújtó intézmény

158 fő részére házi segítségnyújtás (Gyönk, Varsád, Udvari, Miszla, Szárazd, Keszőhidegkút, Fürged, Nagykónyi)

család – és gyermekjóléti szolgáltatás

Nappali ellátás: Szabóné Néth Martina, 74/548-055

Család -és Gyermekjóléti szolgáltatás: Lizák Zsuzsanna, 30/961-78-63 és Győri Tünde, 30/905-76-16

Házi segítségnyújtás: Bakonyiné Wiedemann Andrea, 30/905-75-69

VIII. számú telephelyen – 7093 Értény- Barnahát puszta

55 férőhely: szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást nyújtó ápoló-gondozó otthon

ebből: – 40 fh. idősek ápoló-gondozó otthona

15 fh hajléktalanok ápoló-gondozó otthona

Telephelyvezető: Király Anita, 74/476-442

IX. számú telephely – 7092 Nagykónyi, Nagy u. 10

20 férőhelyen idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása

Telephelyvezető: Király Anita, 74/476-592

Házi segítségnyújtás: Bakonyiné Wiedemann Andrea, 30/905-75-69

Étkeztetés: Gregorné Grósz Adrienn, 30/905-75-79

Az intézmény célja

– a hiányzó ellátások megszervezése, a lefedettségek területi egyenlőtlenségeinek mérséklése

– a szociális szolgáltatások olyan rendszerének létrehozása, amely összehangoltan, koordináltan működik, teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket

– a különböző társadalmi, gazdasági adottságú településeken a szociális szolgáltatások egyenletes fejlődését biztosítsa

Az intézmény feladata

– a szociális alap- és szakosított ellátások működtetése

– résmentes szociális védőháló kialakítása

– segítsen elő egy egységes „szociális szolgáltató politika” kialakítását

– világítson rá a mikrotérségben működő szociális ellátórendszer hiányosságaira

– biztosítson információkat, alapot egyéb fejlesztési programok, tervek kidolgozásához, és megvalósításához

– településenként egységes keretbe foglalja a szociális szolgáltatások irányait

Az intézmény alapelvei

A mikrotérségi közpolitika kialakításához a döntéshozók, a szolgáltató szakemberek és a szolgáltatást igénybe vevők számára fontos alapelvek kijelölése.

Szociális biztonság: Ne forduljon elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül maradjanak.

Relatív biztonság: Valamilyen „társadalmi kockázat” bekövetkezésekor az egyén vagy család életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyon.

Prevenció: A problémák kialakulásának megelőzése. Képessé kell tenni a települések lakóit saját sorsuk alakítására. Fontosak a már hagyományszerűen megszervezett programok (pl.: falunapok), melyek a helyi közösség összetartó erejét növelik.

Korrekció: Már meglévő problémák esetén, az adott nehézségek, problémák kezelése.

Univerzalitás: A társulás útján ellátott feladatok esetében valamennyi jogosult, rászorult számára azonos minőségű szolgáltatás nyújtása.

Szelekció: A cél, hogy a települések leginkább rászorult, leghátrányosabb helyzetben levő tagjaihoz jusson el hatékonyan a segítségnyújtás.

Pozitív diszkrimináció: A leghátrányosabb helyzetben lévők részére előny nyújtása a felzárkóztatásuk céljából.

Negatív diszkrimináció: Tilos az ellátottak mindennemű megkülönböztetése!

Szubszidiaritás: Az egyén ellátása alapvetően a család felelőssége. A külső segítség akkor léphet be, ha az illető egyén vagy család minden elvárhatót megtett helyzetének javítása érdekében.

Hatásosság: A rászorultak közül mennyien jutunk hozzá a szociális szolgáltatásokhoz.

Hatékonyság: Mennyibe kerül egy ellátás, valóban azokhoz kerül-e, akik azokra rászorultak.

Kevésbé választhatóság elve: Cél a szociális ellátásoktól való függőségi helyzet kialakításának elkerülése.

Integráció elve: Lehetőség szerint mindenki saját környezetében részesüljön ellátásban (pl.: házisegítségnyújtás, idősek nappali ellátása)

Családban gondolkodás elve: A cél a család életkörülményeinek javítása.

Komplexitás elve: A lehetséges szociális ellátási módszereket együttesen vagy felváltva, egymást kiegészítve használjuk.

Felelősség megosztás elve: A társadalom minden szereplője legyen tisztába a saját felelősségével, annak összetevőivel és mértékével.

Progresszivitás elve: Az alapellátás elsődlegességének hangsúlyozása mellett progresszíven, egymásra épülő ellátórendszert működtetünk.

Egyenlő hozzáférés elve: Bármely településen élő ellátásra szoruló személy azonos feltételekkel jusson ellátáshoz.

Az egyes ellátások iránti igény

Az ellátási területekhez tartozó valamennyi alap- és szakosított ellátások iránti igényt az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az igénybevételi eljáráshoz szükséges kérelem és egyéb dokumentációk a honlapról letölthetők. A szükséges felvilágosítást a központban és a telephelyeken egyes ellátási formák vezetői biztosítják.